Thất đại ác nhân

Thể loại: Action

Số chương: 301

Lần đọc: 406240

Tóm tắt truyện

 "Thất Tử Tội", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "kị sĩ thánh" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các kị sĩ thánh đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm "Thât Tử Tội" để nhờ họ tái

Danh sách các chương

 1. Chương 301
 2. Chương 300
 3. Chương 299
 4. Chương 298
 5. Chương 297
 6. Chương 296
 7. Chương 295
 8. Chương 294
 9. Chương 293
 10. Chương 292
 11. Chương 291
 12. Chương 290
 13. Chương 289
 14. Chương 288
 15. Chương 287
 16. Chương 286
 17. Chương 285
 18. Chương 284
 19. Chương 283
 20. Chương 282
 21. Chương 281
 22. Chương 280
 23. Chương 279
 24. Chương 278
 25. Chương 277
 26. Chương 276
 27. Chương 275
 28. Chương 274
 29. Chương 273
 30. Chương 272
 31. Chương 271
 32. Chương 270
 33. Chương 269
 34. Chương 268
 35. Chương 267
 36. Chương 266
 37. Chương 265
 38. Chương 264
 39. Chương 263
 40. Chương 262
 41. Chương 261
 42. Chương 260
 43. Chương 259
 44. Chương 258
 45. Chương 257
 46. Chương 256
 47. Chương 255
 48. Chương 254
 49. Chương 253
 50. Chương 252
 51. Chương 251
 52. Chương 250
 53. Chương 249
 54. Chương 248
 55. Chương 247
 56. Chương 246
 57. Chương 245
 58. Chương 244
 59. Chương 243
 60. Chương 242
 61. Chương 241
 62. Chương 240
 63. Chương 239
 64. Chương 238
 65. Chương 237
 66. Chương 236
 67. Chương 235
 68. Chương 234
 69. Chương 233
 70. Chương 232
 71. Chương 231
 72. Chương 230
 73. Chương 229
 74. Chương 228
 75. Chương 227
 76. Chương 226
 77. Chương 225
 78. Chương 224
 79. Chương 223
 80. Chương 222
 81. Chương 221
 82. Chương 220
 83. Chương 219
 84. Chương 218
 85. Chương 217
 86. Chương 216
 87. Chương 215
 88. Chương 214
 89. Chương 213
 90. Chương 212
 91. Chương 211
 92. Chương 210
 93. Chương 209
 94. Chương 208
 95. Chương 207
 96. Chương 206
 97. Chương 205
 98. Chương 204
 99. Chương 203
 100. Chương 202
 101. Chương 201
 102. Chương 200
 103. Chương 199
 104. Chương 198
 105. Chương 197
 106. Chương 196
 107. Chương 195
 108. Chương 194
 109. Chương 193
 110. Chương 192
 111. Chương 191
 112. Chương 190
 113. Chương 189
 114. Chương 188
 115. Chương 187
 116. Chương 186
 117. Chương 185
 118. Chương 184
 119. Chương 183
 120. Chương 182
 121. Chương 181
 122. Chương 180
 123. Chương 179
 124. Chương 178
 125. Chương 177
 126. Chương 176
 127. Chương 175
 128. Chương 174
 129. Chương 173
 130. Chương 172
 131. Chương 171
 132. Chương 170
 133. Chương 169
 134. Chương 168
 135. Chương 167
 136. Chương 166
 137. Chương 165
 138. Chương 164
 139. Chương 163
 140. Chương 162
 141. Chương 161
 142. Chương 160
 143. Chương 159
 144. Chương 158
 145. Chương 157
 146. Chương 156
 147. Chương 155
 148. Chương 154
 149. Chương 153
 150. Chương 152
 151. Chương 151
 152. Chương 150
 153. Chương 149
 154. Chương 148
 155. Chương 147
 156. Chương 146
 157. Chương 145
 158. Chương 144
 159. Chương 143
 160. Chương 142
 161. Chương 141
 162. Chương 140
 163. Chương 139
 164. Chương 138
 165. Chương 137
 166. Chương 136
 167. Chương 135
 168. Chương 134
 169. Chương 133
 170. Chương 132
 171. Chương 131
 172. Chương 130
 173. Chương 129
 174. Chương 128
 175. Chương 127
 176. Chương 126
 177. Chương 125
 178. Chương 124
 179. Chương 123
 180. Chương 122
 181. Chương 121
 182. Chương 120
 183. Chương 119
 184. Chương 118
 185. Chương 117
 186. Chương 116
 187. Chương 115
 188. Chương 114
 189. Chương 113
 190. Chương 112
 191. Chương 111
 192. Chương 110
 193. Chương 109
 194. Chương 108
 195. Chương 107
 196. Chương 106
 197. Chương 105
 198. Chương 104
 199. Chương 103
 200. Chương 102
 201. Chương 101
 202. Chương 100
 203. Chương 99
 204. Chương 98
 205. Chương 97
 206. Chương 96
 207. Chương 95
 208. Chương 94
 209. Chương 93
 210. Chương 92
 211. Chương 91
 212. Chương 90
 213. Chương 89
 214. Chương 88
 215. Chương 87
 216. Chương 86
 217. Chương 85
 218. Chương 84
 219. Chương 83
 220. Chương 82
 221. Chương 81
 222. Chương 80
 223. Chương 79
 224. Chương 78
 225. Chương 77
 226. Chương 76
 227. Chương 75
 228. Chương 74
 229. Chương 73
 230. Chương 72
 231. Chương 71
 232. Chương 70
 233. Chương 69
 234. Chương 68
 235. Chương 67
 236. Chương 66
 237. Chương 65
 238. Chương 64
 239. Chương 63
 240. Chương 62
 241. Chương 61
 242. Chương 60
 243. Chương 59
 244. Chương 58
 245. Chương 57
 246. Chương 56
 247. Chương 55
 248. Chương 54
 249. Chương 53
 250. Chương 52
 251. Chương 51
 252. Chương 50
 253. Chương 49
 254. Chương 48
 255. Chương 47
 256. Chương 46
 257. Chương 45
 258. Chương 44
 259. Chương 43
 260. Chương 42
 261. Chương 41
 262. Chương 40
 263. Chương 39
 264. Chương 38
 265. Chương 37
 266. Chương 36
 267. Chương 35
 268. Chương 34
 269. Chương 33
 270. Chương 32
 271. Chương 31
 272. Chương 30
 273. Chương 29
 274. Chương 28
 275. Chương 27
 276. Chương 26
 277. Chương 25
 278. Chương 24
 279. Chương 23
 280. Chương 22
 281. Chương 21
 282. Chương 20
 283. Chương 19
 284. Chương 18
 285. Chương 17
 286. Chương 16
 287. Chương 15
 288. Chương 14
 289. Chương 13
 290. Chương 12
 291. Chương 11
 292. Chương 10
 293. Chương 9
 294. Chương 8
 295. Chương 7
 296. Chương 6
 297. Chương 5
 298. Chương 4
 299. Chương 3
 300. Chương 2
 301. Chương 1

Bình luận