Phong Vân

Tác giả: Mã Vinh Thành

Thể loại: Action

Số chương: 672

Lần đọc: 89058

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Phong Vân: Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

Danh sách các chương

 1. Chương 1
 2. Chương 2
 3. Chương 3
 4. Chương 4
 5. Chương 5
 6. Chương 6
 7. Chương 7
 8. Chương 8
 9. Chương 9
 10. Chương 10
 11. Chương 11
 12. Chương 12
 13. Chương 13
 14. Chương 14
 15. Chương 15
 16. Chương 16
 17. Chương 17
 18. Chương 18
 19. Chương 19
 20. Chương 20
 21. Chương 21
 22. Chương 22
 23. Chương 23
 24. Chương 24
 25. Chương 25
 26. Chương 26
 27. Chương 27
 28. Chương 28
 29. Chương 29
 30. Chương 30
 31. Chương 31
 32. Chương 32
 33. Chương 33
 34. Chương 34
 35. Chương 35
 36. Chương 36
 37. Chương 37
 38. Chương 38
 39. Chương 39
 40. Chương 40
 41. Chương 41
 42. Chương 42
 43. Chương 43
 44. Chương 44
 45. Chương 45
 46. Chương 46
 47. Chương 47
 48. Chương 48
 49. Chương 49
 50. Chương 50
 51. Chương 51
 52. Chương 52
 53. Chương 53
 54. Chương 54
 55. Chương 55
 56. Chương 56
 57. Chương 57
 58. Chương 58
 59. Chương 59
 60. Chương 60
 61. Chương 61
 62. Chương 62
 63. Chương 63
 64. Chương 64
 65. Chương 65
 66. Chương 66
 67. Chương 67
 68. Chương 68
 69. Chương 69
 70. Chương 70
 71. Chương 71
 72. Chương 72
 73. Chương 73
 74. Chương 74
 75. Chương 75
 76. Chương 76
 77. Chương 77
 78. Chương 78
 79. Chương 79
 80. Chương 80
 81. Chương 81
 82. Chương 82
 83. Chương 83
 84. Chương 84
 85. Chương 85
 86. Chương 86
 87. Chương 87
 88. Chương 88
 89. Chương 89
 90. Chương 90
 91. Chương 91
 92. Chương 92
 93. Chương 93
 94. Chương 94
 95. Chương 95
 96. Chương 96
 97. Chương 97
 98. Chương 98
 99. Chương 99
 100. Chương 100
 101. Chương 101
 102. Chương 102
 103. Chương 103
 104. Chương 104
 105. Chương 105
 106. Chương 106
 107. Chương 107
 108. Chương 108
 109. Chương 109
 110. Chương 110
 111. Chương 111
 112. Chương 112
 113. Chương 113
 114. Chương 114
 115. Chương 115
 116. Chương 116
 117. Chương 117
 118. Chương 118
 119. Chương 119
 120. Chương 120
 121. Chương 121
 122. Chương 122
 123. Chương 123
 124. Chương 124
 125. Chương 125
 126. Chương 126
 127. Chương 127
 128. Chương 128
 129. Chương 129
 130. Chương 130
 131. Chương 131
 132. Chương 132
 133. Chương 133
 134. Chương 134
 135. Chương 135
 136. Chương 136
 137. Chương 137
 138. Chương 138
 139. Chương 139
 140. Chương 140
 141. Chương 141
 142. Chương 142
 143. Chương 143
 144. Chương 144
 145. Chương 145
 146. Chương 146
 147. Chương 147
 148. Chương 148
 149. Chương 149
 150. Chương 150
 151. Chương 151
 152. Chương 152
 153. Chương 153
 154. Chương 154
 155. Chương 155
 156. Chương 156
 157. Chương 157
 158. Chương 158
 159. Chương 159
 160. Chương 160
 161. Chương 161
 162. Chương 162
 163. Chương 163
 164. Chương 164
 165. Chương 165
 166. Chương 166
 167. Chương 167
 168. Chương 168
 169. Chương 169
 170. Chương 170
 171. Chương 171
 172. Chương 172
 173. Chương 173
 174. Chương 174
 175. Chương 175
 176. Chương 176
 177. Chương 177
 178. Chương 178
 179. Chương 179
 180. Chương 180
 181. Chương 181
 182. Chương 182
 183. Chương 183
 184. Chương 184
 185. Chương 185
 186. Chương 186
 187. Chương 187
 188. Chương 188
 189. Chương 189
 190. Chương 190
 191. Chương 191
 192. Chương 192
 193. Chương 193
 194. Chương 194
 195. Chương 195
 196. Chương 196
 197. Chương 197
 198. Chương 198
 199. Chương 199
 200. Chương 200
 201. Chương 201
 202. Chương 202
 203. Chương 203
 204. Chương 204
 205. Chương 205
 206. Chương 206
 207. Chương 207
 208. Chương 208
 209. Chương 209
 210. Chương 210
 211. Chương 211
 212. Chương 212
 213. Chương 213
 214. Chương 214
 215. Chương 215
 216. Chương 216
 217. Chương 217
 218. Chương 218
 219. Chương 219
 220. Chương 220
 221. Chương 221
 222. Chương 222
 223. Chương 223
 224. Chương 224
 225. Chương 225
 226. Chương 226
 227. Chương 227
 228. Chương 228
 229. Chương 229
 230. Chương 230
 231. Chương 231
 232. Chương 232
 233. Chương 233
 234. Chương 234
 235. Chương 235
 236. Chương 236
 237. Chương 237
 238. Chương 238
 239. Chương 239
 240. Chương 240
 241. Chương 241
 242. Chương 242
 243. Chương 243
 244. Chương 244
 245. Chương 245
 246. Chương 246
 247. Chương 247
 248. Chương 248
 249. Chương 249
 250. Chương 250
 251. Chương 251
 252. Chương 252
 253. Chương 253
 254. Chương 254
 255. Chương 255
 256. Chương 256
 257. Chương 257
 258. Chương 258
 259. Chương 259
 260. Chương 260
 261. Chương 261
 262. Chương 262
 263. Chương 263
 264. Chương 264
 265. Chương 265
 266. Chương 266
 267. Chương 267
 268. Chương 268
 269. Chương 269
 270. Chương 270
 271. Chương 271
 272. Chương 272
 273. Chương 273
 274. Chương 274
 275. Chương 275
 276. Chương 276
 277. Chương 277
 278. Chương 278
 279. Chương 279
 280. Chương 280
 281. Chương 281
 282. Chương 282
 283. Chương 283
 284. Chương 284
 285. Chương 285
 286. Chương 286
 287. Chương 287
 288. Chương 288
 289. Chương 289
 290. Chương 290
 291. Chương 291
 292. Chương 292
 293. Chương 293
 294. Chương 294
 295. Chương 295
 296. Chương 296
 297. Chương 297
 298. Chương 298
 299. Chương 299
 300. Chương 300
 301. Chương 301
 302. Chương 302
 303. Chương 303
 304. Chương 304
 305. Chương 305
 306. Chương 306
 307. Chương 307
 308. Chương 308
 309. Chương 309
 310. Chương 310
 311. Chương 311
 312. Chương 312
 313. Chương 313
 314. Chương 314
 315. Chương 315
 316. Chương 316
 317. Chương 317
 318. Chương 318
 319. Chương 319
 320. Chương 320
 321. Chương 321
 322. Chương 322
 323. Chương 323
 324. Chương 324
 325. Chương 325
 326. Chương 326
 327. Chương 327
 328. Chương 328
 329. Chương 329
 330. Chương 330
 331. Chương 331
 332. Chương 332
 333. Chương 333
 334. Chương 334
 335. Chương 335
 336. Chương 336
 337. Chương 337
 338. Chương 338
 339. Chương 339
 340. Chương 340
 341. Chương 341
 342. Chương 342
 343. Chương 343
 344. Chương 344
 345. Chương 345
 346. Chương 346
 347. Chương 347
 348. Chương 348
 349. Chương 349
 350. Chương 350
 351. Chương 351
 352. Chương 352
 353. Chương 353
 354. Chương 354
 355. Chương 355
 356. Chương 356
 357. Chương 357
 358. Chương 358
 359. Chương 359
 360. Chương 360
 361. Chương 361
 362. Chương 362
 363. Chương 363
 364. Chương 364
 365. Chương 365
 366. Chương 366
 367. Chương 367
 368. Chương 368
 369. Chương 369
 370. Chương 370
 371. Chương 371
 372. Chương 372
 373. Chương 373
 374. Chương 374
 375. Chương 375
 376. Chương 376
 377. Chương 377
 378. Chương 378
 379. Chương 379
 380. Chương 380
 381. Chương 381
 382. Chương 382
 383. Chương 383
 384. Chương 384
 385. Chương 385
 386. Chương 386
 387. Chương 387
 388. Chương 388
 389. Chương 389
 390. Chương 390
 391. Chương 391
 392. Chương 392
 393. Chương 393
 394. Chương 394
 395. Chương 395
 396. Chương 396
 397. Chương 397
 398. Chương 398
 399. Chương 399
 400. Chương 400
 401. Chương 401
 402. Chương 402
 403. Chương 403
 404. Chương 404
 405. Chương 405
 406. Chương 406
 407. Chương 407
 408. Chương 408
 409. Chương 409
 410. Chương 410
 411. Chương 411
 412. Chương 412
 413. Chương 413
 414. Chương 414
 415. Chương 415
 416. Chương 416
 417. Chương 417
 418. Chương 418
 419. Chương 419
 420. Chương 420
 421. Chương 421
 422. Chương 422
 423. Chương 423
 424. Chương 424
 425. Chương 425
 426. Chương 426
 427. Chương 427
 428. Chương 428
 429. Chương 429
 430. Chương 430
 431. Chương 431
 432. Chương 432
 433. Chương 433
 434. Chương 434
 435. Chương 435
 436. Chương 436
 437. Chương 437
 438. Chương 438
 439. Chương 439
 440. Chương 440
 441. Chương 441
 442. Chương 442
 443. Chương 443
 444. Chương 444
 445. Chương 445
 446. Chương 446
 447. Chương 447
 448. Chương 448
 449. Chương 449
 450. Chương 450
 451. Chương 451
 452. Chương 452
 453. Chương 453
 454. Chương 454
 455. Chương 455
 456. Chương 456
 457. Chương 457
 458. Chương 458
 459. Chương 459
 460. Chương 460
 461. Chương 461
 462. Chương 462
 463. Chương 463
 464. Chương 464
 465. Chương 465
 466. Chương 466
 467. Chương 467
 468. Chương 468
 469. Chương 469
 470. Chương 470
 471. Chương 471
 472. Chương 472
 473. Chương 473
 474. Chương 474
 475. Chương 475
 476. Chương 476
 477. Chương 477
 478. Chương 478
 479. Chương 479
 480. Chương 480
 481. Chương 481
 482. Chương 482
 483. Chương 483
 484. Chương 484
 485. Chương 485
 486. Chương 486
 487. Chương 487
 488. Chương 488
 489. Chương 489
 490. Chương 490
 491. Chương 491
 492. Chương 492
 493. Chương 493
 494. Chương 494
 495. Chương 495
 496. Chương 496
 497. Chương 497
 498. Chương 498
 499. Chương 499
 500. Chương 500
 501. Chương 501
 502. Chương 502
 503. Chương 503
 504. Chương 504
 505. Chương 505
 506. Chương 506
 507. Chương 507
 508. Chương 508
 509. Chương 509
 510. Chương 510
 511. Chương 511
 512. Chương 512
 513. Chương 513
 514. Chương 514
 515. Chương 515
 516. Chương 516
 517. Chương 517
 518. Chương 518
 519. Chương 519
 520. Chương 520
 521. Chương 521
 522. Chương 522
 523. Chương 523
 524. Chương 524
 525. Chương 525
 526. Chương 526
 527. Chương 527
 528. Chương 528
 529. Chương 529
 530. Chương 530
 531. Chương 531
 532. Chương 532
 533. Chương 533
 534. Chương 534
 535. Chương 535
 536. Chương 536
 537. Chương 537
 538. Chương 538
 539. Chương 539
 540. Chương 540
 541. Chương 541
 542. Chương 542
 543. Chương 543
 544. Chương 544
 545. Chương 545
 546. Chương 546
 547. Chương 547
 548. Chương 548
 549. Chương 549
 550. Chương 550
 551. Chương 551
 552. Chương 552
 553. Chương 553
 554. Chương 554
 555. Chương 555
 556. Chương 556
 557. Chương 557
 558. Chương 558
 559. Chương 559
 560. Chương 560
 561. Chương 561
 562. Chương 562
 563. Chương 563
 564. Chương 564
 565. Chương 565
 566. Chương 566
 567. Chương 567
 568. Chương 568
 569. Chương 569
 570. Chương 570
 571. Chương 571
 572. Chương 572
 573. Chương 573
 574. Chương 574
 575. Chương 575
 576. Chương 576
 577. Chương 577
 578. Chương 578
 579. Chương 579
 580. Chương 580
 581. Chương 581
 582. Chương 582
 583. Chương 583
 584. Chương 584
 585. Chương 585
 586. Chương 586
 587. Chương 587
 588. Chương 588
 589. Chương 589
 590. Chương 590
 591. Chương 591
 592. Chương 592
 593. Chương 593
 594. Chương 594
 595. Chương 595
 596. Chương 596
 597. Chương 597
 598. Chương 598
 599. Chương 599
 600. Chương 600
 601. Chương 601
 602. Chương 602
 603. Chương 603
 604. Chương 604
 605. Chương 605
 606. Chương 606
 607. Chương 607
 608. Chương 608
 609. Chương 609
 610. Chương 610
 611. Chương 611
 612. Chương 612
 613. Chương 613
 614. Chương 614
 615. Chương 615
 616. Chương 616
 617. Chương 617
 618. Chương 618
 619. Chương 619
 620. Chương 620
 621. Chương 621
 622. Chương 622
 623. Chương 623
 624. Chương 624
 625. Chương 625
 626. Chương 626
 627. Chương 627
 628. Chương 628
 629. Chương 629
 630. Chương 630
 631. Chương 631
 632. Chương 632
 633. Chương 633
 634. Chương 634
 635. Chương 635
 636. Chương 636
 637. Chương 637
 638. Chương 638
 639. Chương 639
 640. Chương 640
 641. Chương 641
 642. Chương 642
 643. Chương 643
 644. Chương 644
 645. Chương 645
 646. Chương 646
 647. Chương 647
 648. Chương 648
 649. Chương 649
 650. Chương 650
 651. Chương 651
 652. Chương 652
 653. Chương 653
 654. Chương 654
 655. Chương 655
 656. Chương 656
 657. Chương 657
 658. Chương 658
 659. Chương 659
 660. Chương 660
 661. Chương 661
 662. Chương 662
 663. Chương 663
 664. Chương 664
 665. Chương 665
 666. Chương 666
 667. Chương 667
 668. Chương 668
 669. Chương 669
 670. Chương 670
 671. Chương 671
 672. Chương 672

Bình luận