Phong Vân

Tác giả: Mã Vinh Thành

Thể loại: Action

Số chương: 672

Lần đọc: 1528676

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Phong Vân: Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

Danh sách các chương

  1. Chương 672
  2. Chương 671
  3. Chương 670
  4. Chương 669
  5. Chương 668
  6. Chương 667
  7. Chương 666
  8. Chương 665
  9. Chương 664
  10. Chương 663
  11. Chương 662
  12. Chương 661
  13. Chương 660
  14. Chương 659
  15. Chương 658
  16. Chương 657
  17. Chương 656
  18. Chương 655
  19. Chương 654
  20. Chương 653
  21. Chương 652
  22. Chương 651
  23. Chương 650
  24. Chương 649
  25. Chương 648
  26. Chương 647
  27. Chương 646
  28. Chương 645
  29. Chương 644
  30. Chương 643
  31. Chương 642
  32. Chương 641
  33. Chương 640
  34. Chương 639
  35. Chương 638
  36. Chương 637
  37. Chương 636
  38. Chương 635
  39. Chương 634
  40. Chương 633
  41. Chương 632
  42. Chương 631
  43. Chương 630
  44. Chương 629
  45. Chương 628
  46. Chương 627
  47. Chương 626
  48. Chương 625
  49. Chương 624
  50. Chương 623
  51. Chương 622
  52. Chương 621
  53. Chương 620
  54. Chương 619
  55. Chương 618
  56. Chương 617
  57. Chương 616
  58. Chương 615
  59. Chương 614
  60. Chương 613
  61. Chương 612
  62. Chương 611
  63. Chương 610
  64. Chương 609
  65. Chương 608
  66. Chương 607
  67. Chương 606
  68. Chương 605
  69. Chương 604
  70. Chương 603
  71. Chương 602
  72. Chương 601
  73. Chương 600
  74. Chương 599
  75. Chương 598
  76. Chương 597
  77. Chương 596
  78. Chương 595
  79. Chương 594
  80. Chương 593
  81. Chương 592
  82. Chương 591
  83. Chương 590
  84. Chương 589
  85. Chương 588
  86. Chương 587
  87. Chương 586
  88. Chương 585
  89. Chương 584
  90. Chương 583
  91. Chương 582
  92. Chương 581
  93. Chương 580
  94. Chương 579
  95. Chương 578
  96. Chương 577
  97. Chương 576
  98. Chương 575
  99. Chương 574
  100. Chương 573
  101. Chương 572
  102. Chương 571
  103. Chương 570
  104. Chương 569
  105. Chương 568
  106. Chương 567
  107. Chương 566
  108. Chương 565
  109. Chương 564
  110. Chương 563
  111. Chương 562
  112. Chương 561
  113. Chương 560
  114. Chương 559
  115. Chương 558
  116. Chương 557
  117. Chương 556
  118. Chương 555
  119. Chương 554
  120. Chương 553
  121. Chương 552
  122. Chương 551
  123. Chương 550
  124. Chương 549
  125. Chương 548
  126. Chương 547
  127. Chương 546
  128. Chương 545
  129. Chương 544
  130. Chương 543
  131. Chương 542
  132. Chương 541
  133. Chương 540
  134. Chương 539
  135. Chương 538
  136. Chương 537
  137. Chương 536
  138. Chương 535
  139. Chương 534
  140. Chương 533
  141. Chương 532
  142. Chương 531
  143. Chương 530
  144. Chương 529
  145. Chương 528
  146. Chương 527
  147. Chương 526
  148. Chương 525
  149. Chương 524
  150. Chương 523
  151. Chương 522
  152. Chương 521
  153. Chương 520
  154. Chương 519
  155. Chương 518
  156. Chương 517
  157. Chương 516
  158. Chương 515
  159. Chương 514
  160. Chương 513
  161. Chương 512
  162. Chương 511
  163. Chương 510
  164. Chương 509
  165. Chương 508
  166. Chương 507
  167. Chương 506
  168. Chương 505
  169. Chương 504
  170. Chương 503
  171. Chương 502
  172. Chương 501
  173. Chương 500
  174. Chương 499
  175. Chương 498
  176. Chương 497
  177. Chương 496
  178. Chương 495
  179. Chương 494
  180. Chương 493
  181. Chương 492
  182. Chương 491
  183. Chương 490
  184. Chương 489
  185. Chương 488
  186. Chương 487
  187. Chương 486
  188. Chương 485
  189. Chương 484
  190. Chương 483
  191. Chương 482
  192. Chương 481
  193. Chương 480
  194. Chương 479
  195. Chương 478
  196. Chương 477
  197. Chương 476
  198. Chương 475
  199. Chương 474
  200. Chương 473
  201. Chương 472
  202. Chương 471
  203. Chương 470
  204. Chương 469
  205. Chương 468
  206. Chương 467
  207. Chương 466
  208. Chương 465
  209. Chương 464
  210. Chương 463
  211. Chương 462
  212. Chương 461
  213. Chương 460
  214. Chương 459
  215. Chương 458
  216. Chương 457
  217. Chương 456
  218. Chương 455
  219. Chương 454
  220. Chương 453
  221. Chương 452
  222. Chương 451
  223. Chương 450
  224. Chương 449
  225. Chương 448
  226. Chương 447
  227. Chương 446
  228. Chương 445
  229. Chương 444
  230. Chương 443
  231. Chương 442
  232. Chương 441
  233. Chương 440
  234. Chương 439
  235. Chương 438
  236. Chương 437
  237. Chương 436
  238. Chương 435
  239. Chương 434
  240. Chương 433
  241. Chương 432
  242. Chương 431
  243. Chương 430
  244. Chương 429
  245. Chương 428
  246. Chương 427
  247. Chương 426
  248. Chương 425
  249. Chương 424
  250. Chương 423
  251. Chương 422
  252. Chương 421
  253. Chương 420
  254. Chương 419
  255. Chương 418
  256. Chương 417
  257. Chương 416
  258. Chương 415
  259. Chương 414
  260. Chương 413
  261. Chương 412
  262. Chương 411
  263. Chương 410
  264. Chương 409
  265. Chương 408
  266. Chương 407
  267. Chương 406
  268. Chương 405
  269. Chương 404
  270. Chương 403
  271. Chương 402
  272. Chương 401
  273. Chương 400
  274. Chương 399
  275. Chương 398
  276. Chương 397
  277. Chương 396
  278. Chương 395
  279. Chương 394
  280. Chương 393
  281. Chương 392
  282. Chương 391
  283. Chương 390
  284. Chương 389
  285. Chương 388
  286. Chương 387
  287. Chương 386
  288. Chương 385
  289. Chương 384
  290. Chương 383
  291. Chương 382
  292. Chương 381
  293. Chương 380
  294. Chương 379
  295. Chương 378
  296. Chương 377
  297. Chương 376
  298. Chương 375
  299. Chương 374
  300. Chương 373
  301. Chương 372
  302. Chương 371
  303. Chương 370
  304. Chương 369
  305. Chương 368
  306. Chương 367
  307. Chương 366
  308. Chương 365
  309. Chương 364
  310. Chương 363
  311. Chương 362
  312. Chương 361
  313. Chương 360
  314. Chương 359
  315. Chương 358
  316. Chương 357
  317. Chương 356
  318. Chương 355
  319. Chương 354
  320. Chương 353
  321. Chương 352
  322. Chương 351
  323. Chương 350
  324. Chương 349
  325. Chương 348
  326. Chương 347
  327. Chương 346
  328. Chương 345
  329. Chương 344
  330. Chương 343
  331. Chương 342
  332. Chương 341
  333. Chương 340
  334. Chương 339
  335. Chương 338
  336. Chương 337
  337. Chương 336
  338. Chương 335
  339. Chương 334
  340. Chương 333
  341. Chương 332
  342. Chương 331
  343. Chương 330
  344. Chương 329
  345. Chương 328
  346. Chương 327
  347. Chương 326
  348. Chương 325
  349. Chương 324
  350. Chương 323
  351. Chương 322
  352. Chương 321
  353. Chương 320
  354. Chương 319
  355. Chương 318
  356. Chương 317
  357. Chương 316
  358. Chương 315
  359. Chương 314
  360. Chương 313
  361. Chương 312
  362. Chương 311
  363. Chương 310
  364. Chương 309
  365. Chương 308
  366. Chương 307
  367. Chương 306
  368. Chương 305
  369. Chương 304
  370. Chương 303
  371. Chương 302
  372. Chương 301
  373. Chương 300
  374. Chương 299
  375. Chương 298
  376. Chương 297
  377. Chương 296
  378. Chương 295
  379. Chương 294
  380. Chương 293
  381. Chương 292
  382. Chương 291
  383. Chương 290
  384. Chương 289
  385. Chương 288
  386. Chương 287
  387. Chương 286
  388. Chương 285
  389. Chương 284
  390. Chương 283
  391. Chương 282
  392. Chương 281
  393. Chương 280
  394. Chương 279
  395. Chương 278
  396. Chương 277
  397. Chương 276
  398. Chương 275
  399. Chương 274
  400. Chương 273
  401. Chương 272
  402. Chương 271
  403. Chương 270
  404. Chương 269
  405. Chương 268
  406. Chương 267
  407. Chương 266
  408. Chương 265
  409. Chương 264
  410. Chương 263
  411. Chương 262
  412. Chương 261
  413. Chương 260
  414. Chương 259
  415. Chương 258
  416. Chương 257
  417. Chương 256
  418. Chương 255
  419. Chương 254
  420. Chương 253
  421. Chương 252
  422. Chương 251
  423. Chương 250
  424. Chương 249
  425. Chương 248
  426. Chương 247
  427. Chương 246
  428. Chương 245
  429. Chương 244
  430. Chương 243
  431. Chương 242
  432. Chương 241
  433. Chương 240
  434. Chương 239
  435. Chương 238
  436. Chương 237
  437. Chương 236
  438. Chương 235
  439. Chương 234
  440. Chương 233
  441. Chương 232
  442. Chương 231
  443. Chương 230
  444. Chương 229
  445. Chương 228
  446. Chương 227
  447. Chương 226
  448. Chương 225
  449. Chương 224
  450. Chương 223
  451. Chương 222
  452. Chương 221
  453. Chương 220
  454. Chương 219
  455. Chương 218
  456. Chương 217
  457. Chương 216
  458. Chương 215
  459. Chương 214
  460. Chương 213
  461. Chương 212
  462. Chương 211
  463. Chương 210
  464. Chương 209
  465. Chương 208
  466. Chương 207
  467. Chương 206
  468. Chương 205
  469. Chương 204
  470. Chương 203
  471. Chương 202
  472. Chương 201
  473. Chương 200
  474. Chương 199
  475. Chương 198
  476. Chương 197
  477. Chương 196
  478. Chương 195
  479. Chương 194
  480. Chương 193
  481. Chương 192
  482. Chương 191
  483. Chương 190
  484. Chương 189
  485. Chương 188
  486. Chương 187
  487. Chương 186
  488. Chương 185
  489. Chương 184
  490. Chương 183
  491. Chương 182
  492. Chương 181
  493. Chương 180
  494. Chương 179
  495. Chương 178
  496. Chương 177
  497. Chương 176
  498. Chương 175
  499. Chương 174
  500. Chương 173
  501. Chương 172
  502. Chương 171
  503. Chương 170
  504. Chương 169
  505. Chương 168
  506. Chương 167
  507. Chương 166
  508. Chương 165
  509. Chương 164
  510. Chương 163
  511. Chương 162
  512. Chương 161
  513. Chương 160
  514. Chương 159
  515. Chương 158
  516. Chương 157
  517. Chương 156
  518. Chương 155
  519. Chương 154
  520. Chương 153
  521. Chương 152
  522. Chương 151
  523. Chương 150
  524. Chương 149
  525. Chương 148
  526. Chương 147
  527. Chương 146
  528. Chương 145
  529. Chương 144
  530. Chương 143
  531. Chương 142
  532. Chương 141
  533. Chương 140
  534. Chương 139
  535. Chương 138
  536. Chương 137
  537. Chương 136
  538. Chương 135
  539. Chương 134
  540. Chương 133
  541. Chương 132
  542. Chương 131
  543. Chương 130
  544. Chương 129
  545. Chương 128
  546. Chương 127
  547. Chương 126
  548. Chương 125
  549. Chương 124
  550. Chương 123
  551. Chương 122
  552. Chương 121
  553. Chương 120
  554. Chương 119
  555. Chương 118
  556. Chương 117
  557. Chương 116
  558. Chương 115
  559. Chương 114
  560. Chương 113
  561. Chương 112
  562. Chương 111
  563. Chương 110
  564. Chương 109
  565. Chương 108
  566. Chương 107
  567. Chương 106
  568. Chương 105
  569. Chương 104
  570. Chương 103
  571. Chương 102
  572. Chương 101
  573. Chương 100
  574. Chương 99
  575. Chương 98
  576. Chương 97
  577. Chương 96
  578. Chương 95
  579. Chương 94
  580. Chương 93
  581. Chương 92
  582. Chương 91
  583. Chương 90
  584. Chương 89
  585. Chương 88
  586. Chương 87
  587. Chương 86
  588. Chương 85
  589. Chương 84
  590. Chương 83
  591. Chương 82
  592. Chương 81
  593. Chương 80
  594. Chương 79
  595. Chương 78
  596. Chương 77
  597. Chương 76
  598. Chương 75
  599. Chương 74
  600. Chương 73
  601. Chương 72
  602. Chương 71
  603. Chương 70
  604. Chương 69
  605. Chương 68
  606. Chương 67
  607. Chương 66
  608. Chương 65
  609. Chương 64
  610. Chương 63
  611. Chương 62
  612. Chương 61
  613. Chương 60
  614. Chương 59
  615. Chương 58
  616. Chương 57
  617. Chương 56
  618. Chương 55
  619. Chương 54
  620. Chương 53
  621. Chương 52
  622. Chương 51
  623. Chương 50
  624. Chương 49
  625. Chương 48
  626. Chương 47
  627. Chương 46
  628. Chương 45
  629. Chương 44
  630. Chương 43
  631. Chương 42
  632. Chương 41
  633. Chương 40
  634. Chương 39
  635. Chương 38
  636. Chương 37
  637. Chương 36
  638. Chương 35
  639. Chương 34
  640. Chương 33
  641. Chương 32
  642. Chương 31
  643. Chương 30
  644. Chương 29
  645. Chương 28
  646. Chương 27
  647. Chương 26
  648. Chương 25
  649. Chương 24
  650. Chương 23
  651. Chương 22
  652. Chương 21
  653. Chương 20
  654. Chương 19
  655. Chương 18
  656. Chương 17
  657. Chương 16
  658. Chương 15
  659. Chương 14
  660. Chương 13
  661. Chương 12
  662. Chương 11
  663. Chương 10
  664. Chương 9
  665. Chương 8
  666. Chương 7
  667. Chương 6
  668. Chương 5
  669. Chương 4
  670. Chương 3
  671. Chương 2
  672. Chương 1

Bình luận