Ngự Linh Thế Giới

Thể loại: Action

Số chương: 225

Lần đọc: 247559

Tóm tắt truyện

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?" "Cái kịch bản này không đúng nha!"

Danh sách các chương

 1. Chương 225
 2. Chương 224
 3. Chương 223
 4. Chương 222
 5. Chương 221
 6. Chương 220
 7. Chương 219
 8. Chương 218
 9. Chương 217
 10. Chương 216
 11. Chương 215
 12. Chương 214
 13. Chương 213
 14. Chương 212
 15. Chương 211
 16. Chương 210
 17. Chương 209
 18. Chương 208
 19. Chương 207
 20. Chương 206
 21. Chương 205
 22. Chương 204
 23. Chương 203
 24. Chương 202
 25. Chương 201
 26. Chương 200
 27. Chương 199
 28. Chương 198
 29. Chương 197
 30. Chương 196
 31. Chương 195
 32. Chương 194
 33. Chương 193
 34. Chương 192
 35. Chương 191
 36. Chương 190
 37. Chương 189
 38. Chương 188
 39. Chương 187
 40. Chương 186
 41. Chương 185
 42. Chương 184
 43. Chương 183
 44. Chương 182
 45. Chương 181
 46. Chương 180
 47. Chương 179
 48. Chương 178
 49. Chương 177
 50. Chương 176
 51. Chương 175
 52. Chương 174
 53. Chương 173
 54. Chương 172
 55. Chương 171
 56. Chương 170
 57. Chương 169
 58. Chương 168
 59. Chương 167
 60. Chương 166
 61. Chương 165
 62. Chương 164
 63. Chương 163
 64. Chương 162
 65. Chương 161
 66. Chương 160
 67. Chương 159
 68. Chương 158
 69. Chương 157
 70. Chương 156
 71. Chương 155
 72. Chương 154
 73. Chương 153
 74. Chương 152
 75. Chương 151
 76. Chương 150
 77. Chương 149
 78. Chương 148
 79. Chương 147
 80. Chương 146
 81. Chương 145
 82. Chương 144
 83. Chương 143
 84. Chương 142
 85. Chương 141
 86. Chương 140
 87. Chương 139
 88. Chương 138
 89. Chương 137
 90. Chương 136
 91. Chương 135
 92. Chương 134
 93. Chương 133
 94. Chương 132
 95. Chương 131
 96. Chương 130
 97. Chương 129
 98. Chương 128
 99. Chương 127
 100. Chương 126
 101. Chương 125
 102. Chương 124
 103. Chương 123
 104. Chương 122
 105. Chương 121
 106. Chương 120
 107. Chương 119
 108. Chương 118
 109. Chương 117
 110. Chương 116
 111. Chương 115
 112. Chương 114
 113. Chương 113
 114. Chương 112
 115. Chương 111
 116. Chương 110
 117. Chương 109
 118. Chương 108
 119. Chương 107
 120. Chương 106
 121. Chương 105
 122. Chương 104
 123. Chương 103
 124. Chương 102
 125. Chương 101
 126. Chương 100
 127. Chương 99
 128. Chương 98
 129. Chương 97
 130. Chương 96
 131. Chương 95
 132. Chương 94
 133. Chương 93
 134. Chương 92
 135. Chương 91
 136. Chương 90
 137. Chương 89
 138. Chương 88
 139. Chương 87
 140. Chương 86
 141. Chương 85
 142. Chương 84
 143. Chương 83
 144. Chương 82
 145. Chương 81
 146. Chương 80
 147. Chương 79
 148. Chương 78
 149. Chương 77
 150. Chương 76
 151. Chương 75
 152. Chương 74
 153. Chương 73
 154. Chương 72
 155. Chương 71
 156. Chương 70
 157. Chương 69
 158. Chương 68
 159. Chương 67
 160. Chương 66
 161. Chương 65
 162. Chương 64
 163. Chương 63
 164. Chương 62
 165. Chương 61
 166. Chương 60
 167. Chương 59
 168. Chương 58
 169. Chương 57
 170. Chương 56
 171. Chương 55
 172. Chương 54
 173. Chương 53
 174. Chương 52
 175. Chương 51
 176. Chương 50
 177. Chương 49
 178. Chương 48
 179. Chương 47
 180. Chương 46
 181. Chương 45
 182. Chương 44
 183. Chương 43
 184. Chương 42
 185. Chương 41
 186. Chương 40
 187. Chương 39
 188. Chương 38
 189. Chương 37
 190. Chương 36
 191. Chương 35
 192. Chương 34
 193. Chương 33
 194. Chương 32
 195. Chương 31
 196. Chương 30
 197. Chương 29
 198. Chương 28
 199. Chương 27
 200. Chương 26
 201. Chương 25
 202. Chương 24
 203. Chương 23
 204. Chương 22
 205. Chương 21
 206. Chương 20
 207. Chương 19
 208. Chương 18
 209. Chương 17
 210. Chương 16
 211. Chương 15
 212. Chương 14
 213. Chương 13
 214. Chương 12
 215. Chương 11
 216. Chương 10
 217. Chương 9
 218. Chương 8
 219. Chương 7
 220. Chương 6
 221. Chương 5
 222. Chương 4
 223. Chương 3
 224. Chương 2
 225. Chương 1

Bình luận