Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt

Thể loại: Action

Số chương: 10

Lần đọc: 27125

Tóm tắt truyện

Lâm xảo thân vi S cấp bảo phiêu, trừ liễu tình thương dạng dạng xuất loại bạt tụy (vũ lực trị), khước than thượng liễu trừ liễu vũ lực trị bạo bằng dạng dạng xuất loại bạt tụy (trí thương + tình thương) đích chủ nhân. Hai người gặp nhau, xem ai thuần phục ai

Bình luận